Internkontroll
landbruk, næring & forsikring

Kontrollen utføres av Ottadalen Elektro as, etter gitt tidsintervall i avtalen. Anleggseier er ansvarlig for årlig egenkontroll samt at det blir utført hovedkontroll etter intervall avtalt med kontrollør.

Ottadalen Elektro as leverer aktuelle rapporter og evt. tiltaksplan etter kontrollen. Anleggseier håndterer selv avvik og sørger for å rette disse.
De avvik anleggseier ikke kan/får rette selv, må rettes av godkjent installatør. Samsvarserklæring etter utbedringer settes inn i IK-systemet.

Anleggseier og kontrollør gjør avtale om hva- eller hvilke anleggsdeler som skal kontrolleres i forkant av hver kontroll.

Kontroll av den elektriske installasjonen er basert på visuell kontroll, kontrollmålinger, demontering av utstyr, eksisterende dokumentasjon samt oppdragsgivers påvisninger og informasjon. Anlegget kontrolleres etter de normer og forskrifter som er relevante for anlegget.

Termografering

Hensikten med inspeksjon av termografikamera er å avdekke varmganger i det elektriske anlegget som kan være forårsaket av dårlige forbindelser, foreldet utstyr eller andre forhold i installasjonen.

Elektriker i Vågå - Termografering
 

Kurs for instruert personell

I forskrift ved arbeid og drift av elektriske anlegg §3, gis virksomhet adgang til at ansatte uten elektrofaglig kunnskap kan ivareta enkle driftsoppgaver på de elektriske anleggene. Dette forutsetter at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å gi instruksjon og opplæring, slik at den (de) instruerte er i stand til å oppfatte risiko og unngå fare som følge av elektrisitet.

Sikringslastskillebrytere, uavhengig av størrelse, skal betjenes av sakkyndige. Sikringstavler med hovedsikring større enn 250A og kurssikringer større enn 125A er også normert for betjening av sakkyndige personer. Disse sikringene kan i begrenset omfang betjenes av instruert personell som har fått tilstrekkelig opplæring av sakkyndig person.

Driftsoppgaver

Instruksjonen er begrenset til at de instruerte personene kan forsøke å opprettholde drift av anlegget inntil elektriker kan avdekke og rette eventuelt feil som er årsaken til strømutkoblingen.

I praksis betyr dette skifting eller innkobling av sikring, innlegging av jordfeilbryter og innlegging/re-setting av motorvernbryter. De instruerte kan betjene sikringslastskillebryter (NH-sikringer) for å kontrollere og skifte sikringer, betjene automatsikringer og D-sikringer (proppsikringer), samt betjening av effektbrytere. De instruerte personene skal ikke utføre arbeid eller vedlikehold på de faste installasjonene.